Введите название здесь
Здесь вы можете ввести описательный текст.
 КОШТОРИС
на 2017 рік
04388410  Подільківська сільська рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с.Подільки, Липоводолинський район, Сумська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1010  Дошкільна освіта)
Підстава                Рішення сесії сільської ради від 23 грудня 2016 року № 18
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 341 300,00 8 730,00 350 030,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 341 300,00 х 341 300,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 8 730,00 8 730,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 8 730,00 8 730,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 8 730,00 8 730,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х - -
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 341 300,00 8 730,00 350 030,00
Поточні видатки 2000 341 300,00 8 730,00 350 030,00
Оплата праці 2110 203 270,00 - 203 270,00
Заробітна плата 2111 203 270,00 - 203 270,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 44 730,00 - 44 730,00
Використання товарів і послуг 2200 87 300,00 8 730,00 96 030,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 31 000,00 - 31 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 30 000,00 8 730,00 38 730,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6 800,00 - 6 800,00
Видатки на відрядження 2250 500,00 - 500,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 19 000,00 - 19 000,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 9 000,00 - 9 000,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 10 000,00 - 10 000,00
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні тнсферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 6 000,00   6 000,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
Керівник   А.І.Воробйов
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу   В.Ю.Карпенко
(підпис) (ініціали і прізвище)
31 січня 2017 року
(число, місяць, рік)
Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .