МІСІЯ Подільківського навчального закладу «Оленка»: створення комфортних, оптимальних умов для системного, комплексного неперервного розвитку, виховання і навчання дітей в дошкільний період.

Дошкільна освіта в закладі регламентується законодавчо-нормативними документами, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільного навчального закладу, зокрема:

- Конституцією України

- Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття)

- Законом України «Про освіту»(1991р.)

- Конвенцією«Про права дитини» (1991р.)

- Законом України «Про дошкільну освіту»

- ЗакономУкраїни «Про охорону дитинства» (2001р.)

- Поло­женням про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305,

- Концепцією Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №1721-р.

- Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930.

- Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Затверджено Наказом МОН України від 09.11.2010 р. №1070.

- Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26.04.2011 року №398.

- Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН Українивід02.08.2005№ 458.

- Примірним положенням про консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Від 30.06.2011р. №714. та цілим рядом інструктивно-методичних листів МОНмолодьспорту України.

Робота дошкільного навчального закладу спрямована на:

- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

та реалізацією завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

В дошкільному закладі використовуються різні форми організації дітей:

спеціально-організована навчальна;

ігрова діяльність;

трудова діяльність;

пізнавальна діяльність;

комунікативна діяльність;

рухова діяльність;

свята та розваги;

самостійна діяльність

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .